تحصیل در دو رشته تحصیلی مقطع کارشناسی به صورت هم زمان و شرایط آن: