کارشناسی - بیوالکتریک

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی پزشکی (اینجا)

- برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک (اینجا)