کارشناسی - کنترل

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی برق (اینجا)

- برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل (اینجا)