کارشناسی - مخابرات

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق - گرایش مخابرات (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی برق (اینجا)

- برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی مهندسی برق - گرایش مخابرات (اینجا)