کارشناسی - قدرت

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق - گرایش قدرت (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی برق (اینجا)

- برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی مهندسی برق - گرایش قدرت (اینجا)