کارشناسی - الکترونیک

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق - گرایش الکترونیک (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی برق (اینجا)

- برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی مهندسی برق - گرایش الکترونیک (اینجا)