رئیس و معاونین دانشکده برق و کامپیوتر

 

 

«سرپرست دانشکده»

دکتر محمد میرزائی

تخصص : مهندسی برق

گرایش : الکترونیک دیجیتال

پست الکترونیکی :  

 m.mirzaie@iau-tnb.ac.ir

تلفن دفتر : 77009800-021   داخلی: 5800

 

«معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی»

دکتر عادل محمدی جهندیزی

تخصص :  مهندسی برق

گرایش : کنترل

تلفن دفتر: 77009800-021   داخلی : 5803

پست الکترونیکی :

 

«معاون پژوهش و فناوری»

دکتر سمانه یزدانی

تخصص :  مهندسی کامپیوتر

گرایش : هوش مصنوعی

تلفن دفتر: 77009800-021   داخلی : 5802

پست الکترونیکی:

 s_yazdani@iau-tnb.ac.ir