دانشکده برق و کامپیوتر (دانشگاه ازاد اسلامی - واحد تهران شمال)

به نام خدا

به وب سایت دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال خوش آمدید. (معرفی دانشکده...)

 

 

جدول روزهای حضور کارکنان دانشکده برق و کامپیوتر از شنبه 1400/04/12 تا اطلاع ثانوی (اینجا)