دانشکده برق و کامپیوتر (دانشگاه ازاد اسلامی - واحد تهران شمال)

به نام خدا

به وب سایت دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال خوش آمدید. (معرفی دانشکده...)

 

جدول روزهای حضور کارکنان دانشکده برق و کامپیوتر

از روز شنبه 1400/02/18 لغایت چهارشنبه 1400/02/22

 

 

 

                                              

 

ورود به صفحه ارسال آثار