اطلاعیه ها و برنامه های گروه

 اطلاعیه شماره 1: دانشجویان محترم گروه دکتری کامپیوتر گرایش های نرم افزار، معماری کامپیوتر و هوش مصنوعی... (ادامه مطلب)