مسئولین و کارکنان دانشکده برق و کامپیوتر

 

 به نام خدا

راهنمای دانشکده برق و کامپیوتر

تلفن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال : 77009800-021

روزها و ساعت های حضور مسئولین، مدیران و کارکنان محترم دانشکده برق و کامپیوتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در دانشکده

روزهای حضور

داخلی

ساعت حضور

۱

آقای دکتر میرزائی

سرپرست دانشکده 

از شنبه تا چهارشنبه

5800

(۸-۱۳:۳۰)

۲

خانم دکتر یزدانی

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

 یکشنبه سه شنبه - چهارشنبه

5802

(۸-۱۳:۳۰)

۳

آقای دکتر امینیان

معاونت پژوهش و فناوری

 یکشنبه دوشنبه سه­ شنبه

5803

(۸-۱۲)

۴

آقای دکتر جبه داری

مدیر گروه کامپیوتر (ارشد و دکتری)

یکشنبه - سه شنبه

5303

(۹:۳۰-۱۲:۳۰)

۵

خانم دکتر لالی

مدیر گروه مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مکاترونیک و رباتیک

یکشنبه - سه شنبه

5309

(۹:۳۰-۱۳:۳۰)

۶

آقای دکتر مبشری

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر (کارشناسی)

و مهندسی فناوری اطلاعات

دوشنبه

5305

(۹:۳۰-۱۳:۳۰)

۷

آقای دکتر علی­ محمدزاده

مدیر گروه نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

یکشنبه - سه شنبه

5308

(۹:۳۰-۱۳:۳۰)

8

آقای رستم  میری

مدیر آموزش

یکشنبه -  دوشنبه- سه شنبه

9500

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

9

 آقای حسینی روشن

مسئول تحصیلات تکمیلی

شنبه - یکشنبه -  دوشنبه

5521

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

10

خانم دانشور

کارشناس تحصیلات تکمیلی

دوشنبه -  سه شنبه - چهارشنبه

5512

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

11

خانم علی آبادی

مسئول برنامه ریزی

شنبه - دوشنبه -  چهارشنبه

5550

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

12

خانم حسینی

مسئول خدمات کامپیوتر

یکشنبه -  دوشنبه - سه شنبه

5540

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

13

خانم عسکری

فارغ التحصیلان

یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه

5701

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

14

خانم حمیدی

کارشناس آموزش

شنبه - یکشنبه - چهارشنبه

5511

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

15

خانم ویسی

کارشناس آموزش

یکشنبه -  دوشنبه - سه شنبه

5513

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

16

خانم کشوادی

کارشناس آموزش

دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه

5515

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

17

خانم فاضل مجلسی

کارشناس آموزش

شنبه - یکشنبه - دوشنبه

5514

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

18

آقای جمال حسینی

کارشناس آموزشی

یکشنبه -  دوشنبه - سه شنبه

9500

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

19

آقای شعبانی

اتاق اساتید

شنبه - یکشنبه - دوشنبه

5200

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

20

- 

مسئول امتحانات

ر. ک. به مدیر آموزش

9500

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

21

خانم شرف بیانی

مسئول امور دانشجویی

دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه

4704

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

22

خانم نیکو

مسئول امور پژوهشی و فناوری

یکشنبه   سه شنبه-چهارشنبه

5600

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

23

خانم نصر

مسئول کتابخانه

ر.ک. به سرکار خانم نیکو

5600

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

24

آقای دلاوری

مدیر داخلی

شنبه - یکشنبه - دوشنبه

5100

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

25

آقای گل آرا

مسئول دفتر ریاست

یکشنبه -  دوشنبه - سه شنبه

5801

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

26

آقای شیرین پور

دبیرخانه

شنبه - یکشنبه - دوشنبه

4102

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

27

خانم فلاح

امور مالی

 شنبه یکشنبه - دوشنبه

4401

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

28

آقای محاربی

مشمولین

شنبه - یکشنبه - دوشنبه

4702

(7:۳۰-۱۳:۳۰)