برد امور کلاس ها

کلاسهایی که تشکیل نمی گردد.

کلیه کلاسهای خانم مهندس اطیابی روز چهارشنبه مورخ 19/12/94 تشکیل نمی گردد.

بدلیل برگزاری مسابقات بسکتبال روز دوشنبه مورخ 10/12/94 کلیه کلاسهای تربیت بدنی تشکیل نمی گردد.
کلیه کلاسهای خانم مهندس قدمی روز سه شنبه مورخ 11/12/94 تشکیل نمی گردد.

کلیه کلاسهای خانم مهندس درمنکی فراهانی روز سه شنبه مورخ 11/12/94 و پنجشنبه مورخ 13/12/94 تشکیل نمی گردد.