اطلاعیه ها، فرم ها، بخشنامه ها

 1- خلاصه مقررات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته

2-فلوچارت مراحل تصویب،دفاع و بعداز دفاع پایان نامه

3- فرم پروپوزال کارشناسی ارشد

4- فرم پروپوزال دکتری

5- فرم مجوز دفاع (تعیین داور)از پایان نامه های ارشد و ارزیابی پایان نامه

6- فرم مجوز دفاع(تعیین داور) از پایان نامه های دکتری و ارزیابی پایان نامه

7- صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی 94 و ما قبل 94

8- صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی 95 به بعد

9- صورتجلسه دفاع از پایان نامه رساله دکتری

10- آیین نگارش پایان نامه

11- تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

12- فرم منشور اخلاق پژوهش

13- معرفی به مراکز

14- فرم درخواست معرفی نامه دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی


فرم تشویقی مقالات

1- فرمهای تشویقی مقالات

2- بخشنامه تشویقی مقالات

3- بخشنامه اصلاحیه تشویقی

4- بخشنامه جدید تشویقی


فرم های مربوط به دانشجویان دکتری

1- صورتجلسه پیش دفاع از رساله دکتری

2-صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی بدون پذیرش مقاله ISI

3- فرم تعهد ارائه مقاله   ISIو معافیت از شهریه دانشجویان دکتری

4- دستورالعمل دکتری تخصصی پژوهش محور