اطلاعیه دفاعیات

 

کارشناسی ارشد کامپیوتر

عنوان

استاد راهنما

مشاور/داور داور تاریخ

ساعت

محل تشکیل

مسیریابی چند بخشی با توازن بار در شبکه های مش بی سیم

دکتر اسدی شهمیرزادی

دکترجبه داری دکترلایقی

95/11/02

11/30

کلاس 142

 

 

    95/00/00

 

 

 

      94/00/00

 

 

 

 

کارشناسی ارشد شیمی

عنوان

استاد راهنما مشاور/داور داور

تاریخ

ساعت

محل تشکیل

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

کارشناسی ارشد برق

عنوان

استاد راهنما مشاور/داور داور

تاریخ

ساعت

محل تشکیل