رؤسا و مدیران

ریاست دانشکده

دکتر میراسماعیل معصومی

تخصص: مهندسی شیمی_ کنترل فرآیند

شماره تماس: 

پست الکترونیکی: m_masoumi@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی http://masoumi.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty/

رزومه

 

 

 

 

 

 

 

معاون دانشکده