رؤسا و مدیران

ریاست دانشکده

دکتر محمد میرزایی

تخصص : مهندسی برق- الکترونیک دیجیتال

پست الکترونیکی :  

 m.mirzaie@iau-tnb.ac.ir

شماره تماس: 021-77319354

 

معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

دکتر سمانه یزدانی

تخصص :  مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

شماره تماس :  021-77009801-47

پست الکترونیکی : s_yazdani@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: 

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/s-yazdani/fa

 

معاون پژوهش و فناوری

دکتر مهدی امینیان

تخصص : مهندسی کامپیوتر- معماری و شبکه های کامپیوتری

شماره تماس : 021-77319354

پست الکترونیکی:

 iau-tnb.ac.irm.aminian@