رؤسا و مدیران

ریاست دانشکده

 

 

 

 

 

 

دکتر مجید اسدی شهمیرزادی

تخصص: معماری کامپیوتر - شبکه

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۸۷۲۰۴

پست الکترونیکی:m_asadi@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: http://asadi-shahmirzadi.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty

معاون دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

دکتر میراسماعیل معصومی

تخصص: مهندسی شیمی_ کنترل فرآیند

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۷۰۷۴۲

پست الکترونیکی: m_masoumi@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی http://masoumi.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty/

رزومه