رؤسا و مدیران

ریاست دانشکده

دکتر محمد میرزایی

تخصص:مهندسی برق- الکترونیک دیجیتال

پست الکترونیکیm.mirzaie@iau-tnb.ac.ir

شماره تماس: 021-77319354

معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

دکتر سمانه یزدانی

تخصص: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

شماره تماس:  021-77009801-47

پست الکترونیکی : s_yazdani@iau-tnb.ac.ir

 آدرس سایت شخصی: http://faculty.iau-tnb.ac.ir/s-yazdani/fa

 

معاون پژوهش و فناوری

دکتر مهدی امینیان

تخصص: مهندسی کامپیوتر- معماری و شبکه های کامپیوتری

شماره تماس:021-77319354

پست الکترونیکی:  m.aminian@iau-tnb.ac.ir