فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 45 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده برق و کامپیوترکارشناسی برقکارشناسی برقکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد هوش مصنوعیکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترکارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیکیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترکارشناسی برقکارشناسی برقکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مهندسی برق کنترلکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی نرم افزارکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد معماری سیستمهای کامپیوترکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی رباتیککارشناسی مهندسی رباتیککارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترکارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعات - شبکه کامپیوتریدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی رایانش امنکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی فن آوری و اطلاعاتکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتردکتری سیستمهای نرم افزاریدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی پزشکیبیوالکتریکدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترکارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیکیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مخابراتکارشناسی ارشد