لیست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 63 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده برق و کامپیوترکارشناسی برقکارشناسی برقکارشناسی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی شیمیکارشناسی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - فرآیندکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - پلیمرکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - پدیده های انتقالکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشتاسی ارشد شیمی - فرآیندهای جداسازیکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیدکتری شیمیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد ترمودینامیک و سینتیککارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترکارشناسی برقکارشناسی برقکارشناسی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی شیمیکارشناسی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - فرآیندکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - پلیمرکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - پدیده های انتقالکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشتاسی ارشد شیمی - فرآیندهای جداسازیکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیدکتری شیمیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی شیمیکارشناسی ارشد ترمودینامیک و سینتیککارشناسی ارشد